Avbokningsvillkor

HUR ÄNDRAR ELLER AVBOKAR JAG MIN BOKNING

Du kan avboka muntligen, skriftligen, via e-post eller genom att gå in avboka din
bokning direkt på vår hemsida. För avbokning senare än 40 dagar före ankomstdag
uttas en schablonbaserad ersättning enligt nedan.

För att avbokningen skall vara giltig måste någon av ovanstående avbokningsformer
användas.

Bokningen anses avbokad när du fått bekräftelse på e-post om avbokning från oss.

För avbokning gäller följande villkor (när reglerna för öppet köp inte gäller).
Separata regler gäller om du har avbeställningsskydd.

Avbeställningsskydd innebär att du kan avboka fram till 12 timmar innan incheckningstid dagen för bokad ankomst.

Avbokning under pandemin

För att få rätt till full återbetalning vid senare avbokning än 10 dagar innan ankomst pga insjuknande eller misstanke om covid-19 behöver ni kunna påvisa ett att ni har tagit covidtest. (Är inte av betydelse om testet visar negativt eller positivt).

• Sker avbokning 10 dagar eller fler före tillträde får du tillbaka 100 % av avtalat belopp, dock inte bokningsavgiften.
• Sker avbokningen 7-2 dagar före tillträde får du tillbaka 25 % av avtalat belopp.
• Vid senare avbokning än 2 dagar före tillträdesdag enligt avtal, eller om du avbryter
pågående vistelse utan giltigt skäl, återbetalas inget belopp.

Bakgrundsinformation

2017 Konsumentverket har kommit överens med SCR om
vad som ska gälla vid bland annat avbokning av förbokad
plats på deras campingplatser.

Det nya för 2017 är att de SCR-anslutna campingarna använder sig av ett
enhetligt kontrakt där reglerna för bland annat avbokningar är specificerade.
Campingvärdarna förbinder sig dessutom att följa besluten i Allmänna
reklamationsnämnden om en tvist skulle hänskjutas dit. ARN:s beslut är
egentligen en rekommendation som inte företag med automatik är tvingade att
följa.

Ångerrätt gäller ej
Distansavtalslagens ångerrätt gäller inte mellan campingplatser och
konsumenter. Läs därför avtalsvillkoren noga, speciellt vad som gäller för
avbokning. Dessa skiljer sig dessutom åt mellan olika campingar men alla
SCR-anslutna anläggningar har nu samma villkor.

De nya villkoren
SCR Svensk Camping och Konsumentverket är nu överens om vilka regler
som gäller på campingområdet bland anslutna medlemmar. I
branschöverenskommelsen kan du läsa vilka rättigheter och skyldigheter du
har som campare och vad som gäller för företaget som driver campingen.
För avbokning gäller bland annat schablonvillkor som ska ersätta
campingvärden för dennes inkomstfall.

 • Avbokning 14-30 dagar före upplåtelsedatum: gästen betalar högst 50
  procent av avtalad hyra
 • Avbokning 2-13 dagar före: högst 80 procent
 • Senare återbetalas inget från campingvärden

CANCELLATION POLICY

HOW TO CHANGE OR CANCEL MY BOOKING

You can cancel by calling us +46 11 612 50, in writing, by e-mail or by entering your cancel booking directly on our website. For cancellations later than 40 days before the day of arrival a cancellation fee will be charged (see following).

In order for the cancellation to be valid, one of the above forms of cancellation must be used.

The booking is considered canceled when you have received a confirmation by e-mail about the cancellation from us.

For cancellation, the following conditions apply (when the rules for open purchase do not apply). Separate rules apply if you have cancellation protection.

Cancellation protection means that you can cancel up to 12 hours before check-in on the day of arrival.

Cancellation during the pandemic

To be entitled to a full refund in the event of cancellation later than 10 days before arrival due to illness or suspicion of covid-19, you need to be able to prove that you have taken the covid test. (It doesn’t matter if the test shows negative or positive).

 • If you cancel 10 days or more before arrival, you will get back 100% of the agreed amount, however not the booking fee.
 • If the cancellation is made 7-2 days before arrival, you will get 25% back of the agreed amount.
 • In case of cancellation later than 2 days before arrival according to agreement, or if you cancel an ongoing stay without valid reason, no refund will be made.

Background information

2017 The Swedish Consumer Agency has agreed with SCR on what shall apply in the event of, among other things, cancellation of pre-booked pitch on their campsites.

New thing for 2017 is that the SCR-affiliated campsites use one standardized contract where the rules for, among other things, cancellations are specified.The camping hosts also undertake to follow the decisions in Allmänna Reklamationsnämnden (the General Complaints Board) if a dispute were to be referred there. ARN’s decision is to be seen as a recommendation to follow rather than a forced decision.

Right of withdrawal does not apply

The Distance Contracts Act’s right of withdrawal does not apply between campsites and consumers. Therefore, read the terms of the agreement carefully, especially what applies to cancellation. These also differ between different campsites but allSCR-connected facilities now have the same conditions.

The new conditions

SCR Svensk Camping and the Swedish Consumer Agency now agree on the rulesapplicable in the camping area among affiliated members. In the agreement, you can read what rights and obligations you have as a camper and what applies to the company that runs the campsite. For cancellation, among other things, standard terms apply that must compensate the camping site ​​for its income fall.

 • Cancellation 14-30 days before arrival date: the guest pays a maximum of 50 percent of agreed rent
 • Cancellation 2-13 days before arrival date: maximum 80 percent
 • Later than 2 days before arrival date: nothing is refunded from the camping site