Gästservice

Under högsäsong har receptionen öppet 10.00-18.00 under lågsäsong har receptionen öppet efter behov. Ring 0125-20101 eller mejla till info@arkosundscamping.se så svarar vi så fort vi har möjlighet.

ORDNING & TRIVSELREGLER

In- och utcheckning
Incheckning ska ske direkt vid ankomst. Vi förbehåller oss rätten att kräva uppvisande av campingkort eller legitimation. Vid hög beläggning gäller incheckning av stugor och campingplatser från 15:00, meddela oss om ni kommer efter 18:00. Utcheckning för stugor och campingplatser 12:00. För gäster som checkar ut efter gällande tider tas en ny dygnsavgift ut.

Städning av stugor
Vid utcheckning och inlämning av stugnyckel intygar campinggästen att stugan är i gott skick – välstädad och med alla inventarierna på plats. Om så ej är fallet utgår en städdebitering om minst 495 kr samt en ersättning för trasiga/ förlorade inventarier. vid skadegörelse som kräver sanering/återställning debiteras 5 000 kr. Städning kan köpas till men ska senast dagen innan utcheckning förbeställas i receptionen.

Serviceutrymmen
Visa andra gäster hänsyn och städa upp efter dig. I de gemensamma lokalerna skall inga egna tillhörigheter lämnas kvar såsom kokkärl, tvätt eller kroppsvårdsprodukter mm.

Säkerhet
Hastighetsbegränsning max. 10 km gäller inom camping-området. Endast  en bil per plats. Gästers bil eller andra bilar ska parkeras på P-platsen om inget annat är överenskommet med personalen.

Enligt brandföreskrifterna bör avståndet vara fyra meter mellan två campingenheter. Draget på husvagnen bör vara riktat ut mot körbar väg. För tält gäller tre meter.

Gasol måste förvaras inlåsta och får ej stå utanför enheten.

Nattro
Respektera att tystnad ska råda mellan 23.00-07.00. Under denna tid är även motortrafik förbjuden på campingområdet.

Rökning
Rökning är förbjudet i alla våra stugor och serviceutrymmen.

Hundar
Måste vara kopplade på området och all spillning måste tas upp oavsett plats inom hela campingområdet. I vissa stugor är tillåtet med hund men måste efterfrågas redan vid bokning.

Övrigt
Försäljning eller marknadsföring är inte tillåtet inom området om ej skriftligt avtal finns med Campingen

Uthyrning eller upplåtande av plats/stuga i andra hand är ej tillåtet utan separat överenskommelse med Campingen.

Säsongsplatser tilldelas för en säsong i taget, vilket innebär att samma plats inte kan garanteras för flera säsonger i rad. Campingen beslutar om kriterier för tilldelning av platser. Tilldelad plats får inte överlåtas eller hyras ut. Alla typer av tillbyggnader måste godkännas och avtalas med Campingen.

Campingen frånsäger sig allt ansvar för stölder. Om någon blir påkommen med att vandalisera, stjäla, tillfoga personskada eller uppträda stökigt och högljutt efter 23.00  eller på annat sätt göra negativ åverkan på campinganläggningen förbehåller sig campingen rätten att på gästens egen bekostnad och utan avdrag för inbetald hyra, omedelbart avhysa gäst samt dennes ressällskap. I dessa fall sker även polisanmälan och naturligtvis är denna gäst och dennes ressällskap ej välkomna åter.

Avbokningsregler

Integritetspolicy

GUEST SERVICE

During the high season, the reception is open from 10:00 to 18:00 (10 am – 6 pm). Please note, that the facilities are limited for the off season period. Call +46 11 61250 or e-mail info@arko.exl.se and we will respond as soon as we can.

ORDER & RULES OF WELL-BEING

Check-in must take place immediately upon arrival. We reserve the right to require presentation of a camping card or an identification. At high occupancy check-in of cabins and pitches are from 15:00 (3 pm), please let us know if you arrive after 18:00 (6 pm). Check-out for cabins and pitches is at 12:00 (noon). Guests who check-out after current times, a new daily fee will be charged.

Cleaning of cottages

When checking out and submitting the cottage key, the camping guest certifies that the cottage is in good condition – tidy and with all the fixtures in place. If this is not the case, a cleaning charge of minimum SEK 495 and a fee for broken/lost inventory will be paid. In case of damage that requires clean-up/recovery, SEK 5000 will be charged. Cleaning can be purchased but must be pre-ordered at reception no later than the day before check-out.

Service spaces

Please, do respect your fellow campers, and clean up after You. In the common premises, no belongings of your own are allowed to be left behind such as pans, laundry or personal care products etc.

Safety

Speed limit of max 10 km applies within the camping area. Only one car per pitch. Guests’ cars or other cars should be parked at the parking lot unless otherwise agreed with the staff.

According to fire regulations, the distance should be four meters between two camping units. The pull of the caravan should be aimed at the driveable road. Distance between tents is 3 meters.

LPG must be stored locked up and is not allowed to stand outside the unit.

Night time

The campsite operates a quiet campsite policy between 23.00 – 07.00 (11pm and 7am). During this time, motor traffic is prohibited in the camping area.

Smoking

Smoking is not allowed in any of our cabins or service areas.

Dogs

Dogs must be on a leash in the area and all dog waste must be removed, regardless of location, throughout the camping area. 

In some of our cabins, dogs are allowed, but must be requested already when booking.

Other

Sales or marketing are not allowed in the area unless there is a written agreement with the Campsite.

Subletting of a pitch or cottage is not permitted without a separate agreement with  the campsite.

Season pitches are allocated one season at a time, which means that the same pitch cannot be guaranteed for several seasons in a row. The campsite decides on criteria for the allocation of pitch. Allocated pitches may not be transferred or subletting. All types of extensions must be approved and agreed with the campsite.

The campsite does not take any responsibility for any thefts. If someone is caught vandalizing, stealing, causing personal injury or behaving disturbing and loudly after 23.00 (11 pm) or otherwise making a negative impact on the campsite, the campsite has the right, at the guest’s own expense and without deduction of paid rent, to immediately evict the guest and travel companions. In these cases, a police report is also made and the guest and his travel companion are not welcome again.

Cancellation policy