Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY SVENSK OMRÅDESKONTROLL AB FÖR SÖRSJÖNS CAMPING

Sörsjöns Camping c/o Svensk områdeskontroll AB org. nr. 556860-7369, Malmgatan 4, 602 23 Norrköping. (”Sokab”) behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Sokab.

1   Vilka personuppgifter behandlar vi, varför, på vilken laglig grund och hur länge behandlar vi dem?

Sokab är ett företag etablerat inom fastighetsskötsel, fastighetsförvaltning och drift av camping. Vi är även anslutna till branschorganisationen SCR Svensk Camping Ekonomisk förening och in- och utcheckning sker via SCR system – besök www.scr.se för att vidare information om SCR´s integritetspolicy.

Vi kan få personuppgifter direkt från dig eller kan få tillgång till dem när du använder vår hemsida arkosundscamping.se

Vi kan komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje parter och vi behandlar därför sådana personuppgifter. Om så krävs kommer vi att informera dig som tredje part om behandlingen.

I sammanställningen nedan finns information om varför vi behandlar dina personuppgifter (”ändamål”), vilka personuppgifter om dig vi behandlar för varje ändamål, vilken laglig grund vi har för behandlingen och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Om du inte lämnar de personuppgifter som anges nedan har vi inte möjlighet att erbjuda och leverera våra tjänster och produkter eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig. När det gäller ändamålet att lämna information om vårt och våra medlemmars erbjudanden har du alltid möjlighet att tacka nej till sådan information. Du kan läsa nedan om hur du gör det.

ÄndamålTyp av personuppgifterLaglig grundHur länge sparar vi uppgifterna?
För att hantera din bokningFör- och efternamn    
Adress
E-post
Telefonnummer
Födelsedatum
Nationalitet
Uppgifter om bokningen dvs typ av boende, ort, ankomst- och avresedag och bokningsnummer
Dina kontakter med Sörsjöns camping/Sokab via telefon och e-post.
Betalning och uppgifter om transaktionen.
Avtal1 år efter att din vistelse hos oss avslutats.
För att lämna intressant och för dig relevant information om Sörsjöns camping och din vistelse hos oss.För- och efternamn
Adress
E-post
Telefonnummer
Födelsedatum
Nationalitet
Uppgifter om bokningen dvs typ av boende, ort, ankomst- och avresedag och bokningsnummer.Dina kontakter med Sörsjöns camping/Sokab via telefon och e-post.
Intresseavvägning
.
1 år efter att din vistelse hos oss avslutas.
För att hantera eventuella reklamationerFör- och efternamn
Adress
E-post
Telefonnummer
Födelsedatum
Nationalitet
Uppgifter om bokningen dvs typ av boende, ort, ankomst- och avresedag och bokningsnummer
Dina kontakter med Sörsjöns camping/Sokab via telefon och e-post
Om du har kortet Camping Key Europe
Betalning och uppgifter om transaktioner
 Avtal3 år efter att din vistelse hos oss avslutats
För att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagenFör- och efternamn
Adress
E-post
Telefonnummer
Bokningsnummer
Betalning och uppgifter om transaktioner
Rättslig skyldighet (bokföring)7 år efter transaktion.

2       Till vem lämnar vi vidare personuppgifterna och var behandlar vi dem geografiskt?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag och aktörer som vi samarbetar med och som är ansvariga för den behandling de gör av dina personuppgifter, såsom:

  • Sociala medier
  • Campingplatser
  • Betaltjänstleverantörer
  • System för annonsering

Vi lämnar även ut dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner. Som exempel på tredje parter som vi lämnar ut dina personuppgifter till kan nämnas IT bolag som tillhandahåller system vi använder eller support till oss och mediebyråer för distribution av nyhetsbrev och- /eller annonsering.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, Svensk Områdeskontrolls tillgångar.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana personuppgifter.

Sokabs och Sokabs samarbetspartners behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer SCR att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter att vara lika skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES.

3       Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:

3.1     Rätt till information och tillgång

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller emellan, får vi antingen vägra att gå din begäran till mötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför för oss. Din begäran skickar du till oss på våra kontaktuppgifter som anges nedan, se punkt 4.

3.2     Rätt till rättelse och radering

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att vi rättar eller kompletterar sådana personuppgifter.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter (vilka anges EU:s databeskyddsförordning). Under förutsättning att din förfrågan faller inom en av dessa omständigheter, kommer vi radera dina uppgifter.

3.3    Rätt att invända mot direktmarknadsföring

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring eller profilering för sådana ändamål. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter som anges nedan, se punkt 4. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål samt ta bort uppgifterna, förutsatt att vi inte behöver fortsätta behandla dem för något annat ändamål enligt denna integritetspolicy.

3.4    Rätt att kräva begränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du har denna rätt, kommer sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke, eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

3.5    Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som dig och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig när så är tekniskt möjligt.

3.6    Rätt att återkalla ditt samtycke

Du kan när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifter genom att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i punkt 4. Om du återkallar ditt samtycke, ber vi dig notera att detta inte påverkar lagligheten av den behandling som tidigare skett på grund av samtycket innan detta återkallades. SCR kan även ha en annan rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter (se vår redogörelse ovan under respektive ändamål), varför vi kan ha en rätt att fortsätta behandlingen.

3.7    Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i punkt 4. Glöm inte att ange namn (e-post), adress samt personnummer. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten (myndigheten byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten under år 2018)
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

4        Hur hanterar vi Cookies?

För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies. Du kan läsa vår cookiepolicy här.»

5        Kontakta Sörsjöns camping via Svensk Områdeskontroll AB

Du kan kontakta oss på följande sätt:
–     via e-post info@arko.exl.se eller info@sokab.nu
–     via telefon +46 (0)11 612 50 eller +46 (0) 11-496 01 00
–     genom att skriva brev till eller besöka oss på

Postadress: 

Svensk Områdeskontroll AB Sörsjöns camping
Malmgatan 4  
602 23 Norrköping

Privacy Policy

INTEGRITY POLICY SVENSK OMRÅDESKONTROLL AB FOR SÖRSJÖNS CAMPING

Sörsjöns Camping c / o Svensk områdeskontroll AB org. no. 556860-7369, Malmgatan 4, 602 23 Norrköping. (”Sokab”) processes personal data in accordance with applicable law, including the EU Data Protection Regulation.

The terms ”we, ours, ours and us” below refer to Sokab.

1. What personal data do we process, why, on what legal basis and for how long do we process them?

Sokab is a company established in property management, property management and operation of camping. We are also affiliated with the industry organization SCR Swedish Camping Economic Association and check-in and check-out takes place via SCR system – visit www.scr.se for further information about SCR’s privacy policy.

We may receive personal information directly from you or may access it when you use our website www.arkosundscamping.se

We may receive e-mails and other correspondence containing personal data about third parties and we therefore process such personal data. If required, we will inform you as a third party about the treatment.

The summary below contains information about why we process your personal data (”purpose”), what personal data about you we process for each purpose, what legal basis we have for the processing and how long we store your personal data.

If you do not provide the personal information listed below, we will not be able to offer and deliver our services and products or otherwise fulfill our obligations to you. When it comes to the purpose of providing information about our and our members’ offers, you always have the opportunity to say no to such information. You can read below about how to do it.

PurposeType of personal dataLegal reasonHow long do we save the data?
To handle your bookingFirst and last name
Address
E-mail
Phone number
Date of birth
Nationality
Information about the booking, ie type of accommodation, city, date of arrival and departure and booking number
Your contacts with
Agreement1 year after your stay with us has ended.
To provide interesting and for you relevant information about Sörsjön’s camping and your stay with us.First and last name
Address
E-mail
Phone number
Date of birth
Nationality
Information about the booking, ie type of accommodation, place, day of arrival and departure and booking number. Your contacts with Sörsjöns camping / Sokab via telephone and e-mail.
Balancing of interests1 year after your stay with us ends.
To handle any complaintsFirst and last name
Address
E-mail
Phone number
Date of birth
Nationality
Information about the booking, ie type of accommodation, city, date of arrival and departure and booking number
Your contacts with Sörsjöns camping / Sokab via phone and e-mail
If you have the card Camping Key Europe
Payment and transaction details
Agreement3 year after your stay with us ends.
To fulfill our obligations under the Accounting ActFirst and last name
Address
E-mail
Phone number
Booking number
Payment and transaction details
Legal obligation (accounting)7 years after transaction.

2. To whom do we pass on the personal data and where do we process them geographically?

Your personal information may be disclosed to and processed by others. We may disclose your personal data to other companies and actors with whom we cooperate and who are responsible for the processing they make of your personal data, such as:

  • Social Media
  • Campsites
  • Payment service providers
  • Advertising system

We also disclose your personal data to our service providers who process personal data on our behalf, so-called personal data assistants. We have agreements with our personal data assistants that ensure that they process your personal data in accordance with this policy and our instructions. Examples of third parties to whom we disclose your personal information include IT companies that provide systems we use or support to us and media agencies for the distribution of newsletters and / or advertising.

We may also share your personal information to allow a merger, acquisition or sale of all, or parts of, Swedish Area Control’s assets.

We may disclose your personal information to authorities that require us to disclose such personal information.

As a general rule, Sokab’s and Sokab’s partners process your personal data only within the EU and the EEA. Should personal data be processed outside the EU and the EEA, SCR will take measures to ensure that the personal data remains equally protected and also take the necessary measures to legally transfer personal data to countries outside the EU and the EEA.

3. Your rights

You have certain rights under the Data Protection Ordinance:

3.1 Right to information and access

You have the right, at no cost, to request in writing to receive information about what personal data we process about you.

If you have no basis for your request or your request is unreasonable, e.g. if you request extracts or deletions frequently and at short intervals in between, we may either refuse to meet your request, or charge a fee to cover the administrative costs that your request entails for us. You send your request to us at our contact details listed below, see point 4.

3.2 Right to correction and deletion

If your personal information is incorrect or incomplete, you have the right to request that we correct or supplement such personal information.

You have the right to request the deletion of your personal data in certain circumstances (which are specified in the EU Data Protection Regulation). Provided that your request falls within one of these circumstances, we will delete your information.

3.3 Right to object to direct marketing

You can at any time object to your personal data being processed for direct marketing or profiling for such purposes. If you do not want us to process your personal data for this purpose, please let us know by contacting us at our contact details listed below, see point 4. We will then stop processing your personal data for this purpose and delete the data, provided that we do not have to continue to process them for any other purpose in accordance with this privacy policy.

3.4 Right to demand restriction

Under certain conditions, you have the right to demand that the processing of your personal data be restricted. If you have this right, such personal data, with the exception of storage, will only be processed with your consent, or to establish, assert or defend legal claims, to protect the rights of another natural or legal person or for reasons relating to an important public interest.

3.5 Right to data portability

You have the right to obtain the personal data that you and that you have provided to us, in a structured, generally used and machine-readable format and have the right to transfer this data to another personal data controller whenever technically possible.

3.6 The right to withdraw your consent

You can at any time, in whole or in part, revoke your consent to the processing of personal data by contacting us, see our contact details in point 4. If you revoke your consent, please note that this does not affect the legality of the processing that has previously taken place due to the consent before this was revoked. SCR may also have another legal basis for the processing of your personal data (see our statement above under each purpose), so we may have a right to continue the processing.

3.7 The right to file a complaint

If you are dissatisfied with how we have processed your personal data, please contact us, see our contact information in point 4. Do not forget to enter your name (e-mail), address and social security number. You also have the right to submit a complaint about our personal data processing to:

Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se

4. How do we handle cookies?

For analysis of user patterns and personalization, we use cookies. You can read our cookie policy here. »

5. Contact Sörsjön’s camping via Svensk Områdeskontroll AB

You can contact us as follows:

– via e-mail info@arko.exl.se or info@sokab.nu

– by phone +46 (0) 11 612 50 or +46 (0) 11-496 01 00

– by writing a letter to or visiting us at

Postal address:

Svensk Områdeskontroll AB Sörsjöns camping, Malmgatan 4, 602 23 Norrköping