INTEGRITETSPOLICY SVENSK OMRÅDESKONTROLL AB FÖR ARKÖSUNDS CAMPING

Arkösunds camping c/o Svensk områdeskontroll AB org. nr. 556860-7369, Malmgatan 4, 602 23 Norrköping. (”Sokab”) behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Sokab.

1   Vilka personuppgifter behandlar vi, varför, på vilken laglig grund och hur länge behandlar vi dem?

Sokab är ett företag etablerat inom fastighetsskötsel, fastighetsförvaltning och drift av camping. Vi är även anslutna till branschorganisationen SCR Svensk Camping Ekonomisk förening och in- och utcheckning sker via SCR system – besök www-scr.se för att vidare information om SCR´s integritetspolicy.

Vi kan få personuppgifter direkt från dig eller kan få tillgång till dem när du använder vår hemsida arkosundscamping.se

Vi kan komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje parter och vi behandlar därför sådana personuppgifter. Om så krävs kommer vi att informera dig som tredje part om behandlingen.

I sammanställningen nedan finns information om varför vi behandlar dina personuppgifter (”ändamål”), vilka personuppgifter om dig vi behandlar för varje ändamål, vilken laglig grund vi har för behandlingen och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Om du inte lämnar de personuppgifter som anges nedan har vi inte möjlighet att erbjuda och leverera våra tjänster och produkter eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig. När det gäller ändamålet att lämna information om vårt och våra medlemmars erbjudanden har du alltid möjlighet att tacka nej till sådan information. Du kan läsa nedan om hur du gör det.

 

Ändamål

Typ av personuppgifter

Laglig grund

Hur länge sparar vi uppgifterna?

För att hantera din bokning

För- och efternamn    
Adress
E-post
Telefonnummer
Födelsedatum
Nationalitet
Uppgifter om bokningen dvs typ av boende, ort, ankomst- och avresedag och bokningsnummer
Dina kontakter med Arkösunds camping/Sokab via telefon och e-post.
Betalning och uppgifter om transaktionen.

Avtal

1 år efter att din vistelse hos oss avslutats.

För att lämna intressant och för dig relevant information om Arkösunds camping och din vistelse hos oss.

För- och efternamn
Adress
E-post
Telefonnummer
Födelsedatum
Nationalitet
Uppgifter om bokningen dvs typ av boende, ort, ankomst- och avresedag och bokningsnummer.

Dina kontakter med Arkösunds camping/Sokab via telefon och e-post.

Intresseavvägning


.

1 år efter att din vistelse hos oss avslutas.

För att hantera eventuella reklamationer

För- och efternamn
Adress
E-post
Telefonnummer
Födelsedatum
Nationalitet
Uppgifter om bokningen dvs typ av boende, ort, ankomst- och avresedag och bokningsnummer
Dina kontakter med Arkösunds camping/Sokab via telefon och e-post
Om du har kortet Camping Key Europe
Betalning och uppgifter om transaktioner

 Avtal

3 år efter att din vistelse hos oss avslutats

För att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen

För- och efternamn
Adress
E-post
Telefonnummer
Bokningsnummer
Betalning och uppgifter om transaktioner

Rättslig skyldighet (bokföring)

7 år efter transaktion.

 

2       Till vem lämnar vi vidare personuppgifterna och var behandlar vi dem geografiskt?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag och aktörer som vi samarbetar med och som är ansvariga för den behandling de gör av dina personuppgifter, såsom:

  • Sociala medier
  • Campingplatser
  • Betaltjänstleverantörer
  • System för annonsering

Vi lämnar även ut dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner. Som exempel på tredje parter som vi lämnar ut dina personuppgifter till kan nämnas IT bolag som tillhandahåller system vi använder eller support till oss och mediebyråer för distribution av nyhetsbrev och- /eller annonsering.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, Svensk Områdeskontrolls tillgångar.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana personuppgifter.

Sokabs och Sokabs samarbetspartners behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer SCR att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter att vara lika skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES.

3       Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:

3.1     Rätt till information och tillgång

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller emellan, får vi antingen vägra att gå din begäran till mötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför för oss. Din begäran skickar du till oss på våra kontaktuppgifter som anges nedan, se punkt 4.

3.2     Rätt till rättelse och radering

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att vi rättar eller kompletterar sådana personuppgifter.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter (vilka anges EU:s databeskyddsförordning). Under förutsättning att din förfrågan faller inom en av dessa omständigheter, kommer vi radera dina uppgifter.

3.3    Rätt att invända mot direktmarknadsföring

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring eller profilering för sådana ändamål. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter som anges nedan, se punkt 4. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål samt ta bort uppgifterna, förutsatt att vi inte behöver fortsätta behandla dem för något annat ändamål enligt denna integritetspolicy.

3.4    Rätt att kräva begränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du har denna rätt, kommer sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke, eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

3.5    Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som dig och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig när så är tekniskt möjligt.

3.6    Rätt att återkalla ditt samtycke

Du kan när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifter genom att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i punkt 4. Om du återkallar ditt samtycke, ber vi dig notera att detta inte påverkar lagligheten av den behandling som tidigare skett på grund av samtycket innan detta återkallades. SCR kan även ha en annan rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter (se vår redogörelse ovan under respektive ändamål), varför vi kan ha en rätt att fortsätta behandlingen.

3.7    Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i punkt 4. Glöm inte att ange namn (e-post), adress samt personnummer. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten (myndigheten byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten under år 2018)
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

4        Hur hanterar vi Cookies?

För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies. Du kan läsa vår cookiepolicy här.»

5        Kontakta Arkösunds camping via Svensk Områdeskontroll AB

Du kan kontakta oss på följande sätt:
–     via e-post info@arkosundscamping.se eller info@sokab.nu
–     via telefon +46 (0)125 201 01 eller +46 (0) 11-496 01 00
–     genom att skriva brev till eller besöka oss på

Postadress: Besöksadress camping (ej post)

Svensk Områdeskontroll AB Arkösunds camping 
Malmgatan 4  Nordanskog
602 23 Norrköping 610 25 Vikbolandet